Искаш ли да видиш, какво има да ти каже Вселената?
Провери Словата за Теб - натисни бутона :)

сряда, 10 септември 2014 г.

ЦАР­С­Т­ВО­ТО БО­ЖИЕ - молитви

1. Като ста­­не­­те су­т­­­рин ка­­же­­те:
“Аз же­­лая да до­й­­де Цар­­с­­т­­­во­­то Бо­­жие на Зе­­мя­­та и да бъ­­да но­­си­­тел на Не­­го­­ва­­та све­т­­­ли­­на!”

2. “Да се раз­п­ръс­нат всич­ки ло­ши мис­ли на хо­ра­та, ко­и­­то се про­ти­вят на ид­ва­не­то на Цар­с­т­во­то Бо­жие. Да се въд­во­ри Цар­с­т­во­то Бо­жие и Не­го­ва­та Прав­да да дой­де на Зе­мя­та.” (три пъ­ти)

3. “Бо­жи­ят Дух, Бо­жи­ят мир и Бо­жи­е­то бла­­гос­­­ло­­ве­­ние да за­­ле­­ят ця­­ла­­та Зе­мя.” (три пъ­ти)
Про­из­на­ся се сут­­­рин след ста­­ва­­не от сън, в 12 ча­­са и ве­­чер пре­­ди ля­га­не.

4. Про­­из­­­на­­ся се в оп­­­ре­­де­­лен час:
“Гос­­­по­­ди, бла­­го­­во­­ли да въз­­с­­­та­­но­­виш Лю­­бов­­­та, Мъд­­­рост­­­та и Ис­­­ти­­на­­та в сър­­­ца­­та и ду­­ши­­те на всич­­­ки ръ­­ко­­во­­де­­щи ли­­ца по Зе­­мя­­та, за да жи­­ве­­ят всич­­­ки хо­­ра в мир и ра­­дост и да се по­­чув­­с­­т­­­ват ка­­то бра­­тя и сес­­т­­­ри с Един Ба­­ща.”

5. “Гос­по­ди, Бо­же наш, да дой­­де Тво­е­то Цар­с­т­во на Зе­­мя­та, как­­­то е го­­ре на Не­бе­то и всич­­­ки на­ро­ди, ко­­и­то Ти Си при­зо­вал, да за­­е­мат сво­­е­то мяс­­­то в Цар­с­т­во­то Ти и да Ти слу­­жат с ра­­дост и ве­се­лие.”


източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар