Искаш ли да видиш, какво има да ти каже Вселената?
Провери Словата за Теб - натисни бутона :)

вторник, 30 септември 2014 г.

To the East, the power, the wave, the flow
To the South, the storm, the wolf wind's howl
To the West, the land, ancestors, bone
To the North, the heart, the hearth, the home,
Before us the night, black bed of the stars
Tomorrow awaken, dawn's chorus is ours

Goodnight and Blessed be dear friends. May there be Peace in your home and heart this evening. Rest well. Sleep deep. Dream sweet. )O(

четвъртък, 25 септември 2014 г.

неделя, 14 септември 2014 г.

Медитативен текст

О, Божествен Дух, проникни ме,
проникни в душата ми;
На душата ми дай мощна сила,
мощна сила и на моето сърце,
моето сърце, що Тебе търси,
Тебе търси със дълбок копнеж,
със дълбок копнеж за здраве,
за здраве и смелост,
за смелост, която в моите органи тече,
тече като благодатен Божи дар,
Божи дар от Тебе, о, Божествен дух.
О, Божествен дух, проникни ме,
проникни в душата ми…медитативен текст, даден от Рудолф Щайнер за «тежко болни»

сряда, 10 септември 2014 г.

... Someone


ЦАР­С­Т­ВО­ТО БО­ЖИЕ - молитви

1. Като ста­­не­­те су­т­­­рин ка­­же­­те:
“Аз же­­лая да до­й­­де Цар­­с­­т­­­во­­то Бо­­жие на Зе­­мя­­та и да бъ­­да но­­си­­тел на Не­­го­­ва­­та све­т­­­ли­­на!”

2. “Да се раз­п­ръс­нат всич­ки ло­ши мис­ли на хо­ра­та, ко­и­­то се про­ти­вят на ид­ва­не­то на Цар­с­т­во­то Бо­жие. Да се въд­во­ри Цар­с­т­во­то Бо­жие и Не­го­ва­та Прав­да да дой­де на Зе­мя­та.” (три пъ­ти)

3. “Бо­жи­ят Дух, Бо­жи­ят мир и Бо­жи­е­то бла­­гос­­­ло­­ве­­ние да за­­ле­­ят ця­­ла­­та Зе­мя.” (три пъ­ти)
Про­из­на­ся се сут­­­рин след ста­­ва­­не от сън, в 12 ча­­са и ве­­чер пре­­ди ля­га­не.

4. Про­­из­­­на­­ся се в оп­­­ре­­де­­лен час:
“Гос­­­по­­ди, бла­­го­­во­­ли да въз­­с­­­та­­но­­виш Лю­­бов­­­та, Мъд­­­рост­­­та и Ис­­­ти­­на­­та в сър­­­ца­­та и ду­­ши­­те на всич­­­ки ръ­­ко­­во­­де­­щи ли­­ца по Зе­­мя­­та, за да жи­­ве­­ят всич­­­ки хо­­ра в мир и ра­­дост и да се по­­чув­­с­­т­­­ват ка­­то бра­­тя и сес­­т­­­ри с Един Ба­­ща.”

5. “Гос­по­ди, Бо­же наш, да дой­­де Тво­е­то Цар­с­т­во на Зе­­мя­та, как­­­то е го­­ре на Не­бе­то и всич­­­ки на­ро­ди, ко­­и­то Ти Си при­зо­вал, да за­­е­мат сво­­е­то мяс­­­то в Цар­с­т­во­то Ти и да Ти слу­­жат с ра­­дост и ве­се­лие.”


източник

ДОБРАТА МОЛИТВА

(Дадена от Учителя през 1900 година )

Господи, Боже наш, благий ни Небесен Баща,Който си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме,
молим Ти се, изпроводи ни Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и съдействай ни да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на земята.
Храни душите ни с Небесния Си хляб, укрепявай ни със силата Си, да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон.
Защото на Тебе принадлежи Царството и Силата, и Славата завинаги.
Амин.

Celtic Cross Kilmuir,
Kilmuir cemetery, Trotternish, Isle of Skye.
Douglas Hamilton © All rights reserved

петък, 5 септември 2014 г.

Enjoy your body, use it every way you can. Don’t be afraid of it, or what other people think of it, it’s the greatest instrument you’ll ever own.” 
 
 
—  Kurt Vonnegut